Miljöberättelse

Under året fick Elbyrån i Vaggeryd AB ta emot Vaggeryds kommuns Miljöpris 2012 för vårt aktiva miljöarbete. Vi erhöll priset främst för vårt införskaffande av elbil och ett antal solpaneler på vår fastighet i Skillingaryd. Att under väldigt högtidliga former motta priset ur kommunalrådets hand var stort och i dess förlängning ett stort bevis på att vårt miljöarbete röner uppmärksamhet.

Under året fick Elbyrån i Vaggeryd AB ta emot Vaggeryds kommuns Miljöpris 2012 för vårt aktiva miljöarbete. Vi erhöll priset främst för vårt införskaffande av elbil och ett antal solpaneler på vår fastighet i Skillingaryd.

Att under väldigt högtidliga former motta priset ur kommunalrådets hand var stort och i dess förlängning ett stort bevis på att vårt miljöarbete röner uppmärksamhet.

Vår elbil har fungerat utomordentligt väl och Elbyrån vill på detta sätt gå före och visa att tekniken finns tillgänglig och att det på intet sätt är något krångligt eller oöverstigligt mycket pengar. Just elbil är för den typ av verksamhet och transporter som Elbyrån bedriver ytterst lämplig. Små, korta resor med en sammanlagd längd av kanske 50 km/dag för att sedan under natten laddas med ny, miljövänlig elenergi. Jag kan glädjande konstatera att elbilen väl motsvarat de förväntningar vi hade och sannolikheten att det blir fler inköp av elbil som ersättare för en fossilt driven bil är stor.

Elbyrån har under året installerat 18 st egna solpaneler på taket av vår fastighet i Skillingaryd. Dessa paneler är av tre olika fabrikat och utgör därför en mycket god referensanläggning eftersom jämförelse enkelt kan göras mellan fabrikaten. Detta gör att vi skaffar oss en stor kunskap i form av paneltyp och montageformer.

Dessa 18 paneler är tänkta att under året producera minst den mängd kWh som förbrukas av elbilen. Vi blir därmed självförsörjande avseende bränsle till elbilen.

Den i särklass största miljöpåverkan Elbyrån står för är via våra egna transporter med servicebilarna. Vi har under flera år diskuterat hur vi på bästa sätt skall minska vår miljöbelastning från transporterna. Målet skall vara att varje år minska bränsleförbrukningen per körd km med 5%. Dock kräver detta mätning för att få kunskap.

Möjlighet att erhålla bränslestatistik finns att få från våra bränsleleverantörer eftersom mätarställning skall anges vid tankning. Dock kräver detta disciplin från tankande montörer. Tyvärr har inte denna disciplin funnits och statistiken är därför bristfällig.

Målet under 2013 är därför att erhålla ett bra statistikunderlag för att måluppfyllelsen skall vara möjlig under 2014.

Elbyrån i Vaggeryd AB har tre konkreta miljömål:

Miljömål 1 – Egna anläggningar

Att bli så energieffektiva som möjligt i våra egna anläggningar är det grundläggande för miljömål 1. Detta innefattar bl a rörelsedetektorer, lågenergibelysning, miljövänlig fjärrvärme.

För 2013 skall fokus läggas på att minska energiläckaget bl a genom att installera energisnåla fönster samt byte av samtliga termostater för en bättre styrning av rumstemperaturen.

Utifrån en graddagskompensering konstateras att energiförbrukningen

Miljömål 2 – Yrkesutövande

Som jag tidigare nämnt sker vår största miljöpåverkan genom våra egna transporter. Vårt mål är att samtliga bilar skall vara dieseldrivna och max 7 år gamla och under året har ytterligare två äldre fordon fasats ut vilket innebär att endast två fordon är bensindrivna.

Det stora glädjeämnet är dock vår mycket väl fungerande elbil som säkerligen kommer att få efterföljare.

Vidare skall vi genom samtal med våra kunder söka få dessa att i första hand använda sig av elektroniska edi-fakturor och i andra hand fakturor via mail.

Miljömål 3 – Utbildning

Utbildningsmålet har under året inte uppnåtts pga mammaledigheter på båda adminstrativa tjänsterna. Målen för 2013 är att miljösamordnaren och VD skall genomgå en fördjupad miljöutbildning samt att varje montör skall genomgå en enklare repetitionsutbildning inom miljöteknik.

För Elbyrån i Vaggeryd AB  2013-04-21

Håkan Gustafsson, VD

Fabriksgatan 35, 568 31 Skillingaryd / Karlavägen 27, 567 30 Vaggeryd